PRZYRODA Strona Główna PRZYRODA
Forum dyskusyjne PRZYRODA to doskonale miejsce do wymiany informacji, poszerzania wiedzy, rozwiazywania problemow i wszystkiego co tylko zwiazane z przyroda i jej ochrona.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Południowomałopolski OChK
Autor Wiadomość
Logan 


Posty: 4583
Skąd: Kraków
Wysłany: 2007-01-22, 08:57   Południowomałopolski OChK

moze sie to komus przyda


Cytat:
Rozporządzenie Wojewody Małopolskiego w sprawie: Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Rozporządzenie Nr 92/06
Wojewody Małopolskiego
z dnia 24 listopada 2006 r.


w sprawie: Południowomałopolskiego Obszaru Chronione­go Krajobrazu.

Na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) zarządza się, co następuje:
§ 1
1. Obszarowi Chronionego Krajobrazu Województwa Nowo­sądeckiego nadaje się nazwę "Południowomałopolski Ob­szar Chronionego Krajobrazu", zwanemu dalej "Obszarem".
2. Obszar o powierzchni 362 402 ha położony jest na terenie
1) Gminy Bystra-Sidzina oraz części Gminy Jordanów w po­wiecie suskim;
2) Gminy Lubień w powiecie myślenickim;
3) części Gmin: Kamienica, Mszana Dolna, Laskowa, Lima­nowa, Łukowica, Niedźwiedź, Dobra, Tymbark, Stropnice, miasta Mszana Dolna i miasta Limanowa w powiecie li­manowskim;
4) Gmin: Jabkonka, Czarny Dunajec, Szaflary, Nowy Targ oraz części Gmin: Lapsze Niżne, Lipnica Wielka, Spytkowice. Raba Wyżną, Rabka, Ochotnica Dolna, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem, Szczawnica, miasta Nowy Targ w powiecie nowotarskim;
5) Gminy Biały Dunajec oraz części Gmin: Kościelisko, Poronin, Bukowina Tatrzańska w powiecie tatrzańskim;
6) Gmin: Ropa, Uście Gorlickie oraz części Gmin: Gorlice, Sękowa, Luźna w powiecie gorlickim;
7) Gminy tososim Dolna oraz części Gmin: Stary Sącz, Gró­dek nad Dunajcem, Korzenna, Chełmiec, Podegrodzie, Na­wojowa, tacko, Rytro, Piwniczna, Kamionka Wielka, Grybów, Łabowa, Krynica i miasta Nowy Sącz w powiecie nowosądeckim.
3. Opis granic Obszaru określa załącznik Nr 1 do rozporządzenia.
4. Przebieg granicy Obszaru określono na mapie w skali 1:400 000, stanowiącej załącznik Nr 2 do rozporządzenia oraz na mapie w skali 1 : 100 000, stanowiącej załącznik Nr 3 do rozporządzenia.
§2
1. Na Obszarze wprowadza się ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów, w celu zachowania ich trwałości oraz zwiększania różnorodności biologicznej.
2. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów leśnych obejmują:
a) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych,
b) sprzyjanie tworzeniu zwartych kompleksów leśnych,
c) tworzenie i odtwarzanie stref ekotonowych, celem zwięk­szenia bioróżnorodności,
d) utrzymywanie i tworzenie leśnych korytarzy ekologicz­nych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migra­cji dużych ssaków,
e) zalesianie i zadrzewianie gruntów mało przydatnych do produkcji rolnej i nie przeznaczonych na inne cele, z wyłą­czeniem terenów na których występują nieleśne siedli­ska przyrodnicze podlegające ochronie, siedliska gatun­ków roślin, grzybów i zwierząt związanych z ekosystema­mi nieleśnymi, a także miejsca pełniące funkcje punktów i ciągów widokowych na terenach o dużych wartościach krajobrazowych,
f) pozostawianie drzew o charakterze pomnikowym, drzew dziuplastych. części drzew obumarłych aż do całkowitego ich rozkładu,
g) zachowanie śródleśnych cieków, mokradeł, polan, torfo­wisk, wrzosowisk, muraw kserotermicznych i piaskowych oraz polan o wysokiej bioróżnorodności,
h) utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych dla zachowania siedlisk wilgotnych i bagiennych,
i) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
j) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
3. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów niele­śnych obejmują:
a) przeciwdziałanie procesom zarastania łąk i pastwisk cen­nych ze względów przyrodniczych i krajobrazowych,
b) zachowanie śródpolnych torfowisk, obszarów wolno - błotnych, oczek wodnych wraz z pasem roślinności stanowiącej ich obu­dowę biologiczną oraz obszarów źródliskowych cieków,
c) kształtowanie zróżnicowanego krajobrazu rolniczego po­przez zachowa nie mozaiki pól uprawnych, miedz, płatów wieloletnich ziołorośli, a także ochronę istniejących oraz formowanie nowych zadrzewień i zakrzewień śródpolnych i przydrożnych,
d) utrzymanie i zwiększanie powierzchni trwałych użytków zielonych,
e) prowadzenie zabiegów agrotechnicznych z uwzględnie­niem wymogów ochrony zbiorowisk roślinnych i zasie­dlających je gatunków fauny, zwłaszcza ptaków (odpo­wiednie terminy, częstość i techniki koszenia),
f) utrzymanie poziomu wód gruntowych odpowiedniego dla zachowania bioróżnorodności,
g)zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych,
h) zachowanie siedlisk chronionych i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów,
i) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
4. Ustalenia w zakresie czynnej ochrony ekosystemów wod­nych obejmują:
a) zachowanie zbiorników wód powierzchniowych wraz z ich naturalną obudową biologiczną,
b) utrzymanie i tworzenie stref buforowych wzdłuż cieków wodnych oraz wokół zbiorników wodnych, w tym staro-rzeczy i oczek wodnych, w postaci pasów szuwarów, za­krzewień i zadrzewień, jako naturalnej obudowy biolo­gicznej, celem zwiększenia bioróżnorodności oraz ograni­czenia spływu substancji biogennych,
c) prowadzenie prac regulacyjnych cieków wodnych tylko w zakresie niezbędnym dla ochrony przeciwpowodziowej i w oparciu o zasady dobrej praktyki utrzymania rzek i potoków górskich,
d) zwiększanie retencji wodnej, odtwarzania funkcji obsza­rów źródliskowych o dużych zdolnościach retencyjnych,
e) zachowanie i odtwarzanie korytarzy ekologicznych opar­tych o ekosystemy wodne, celem zachowania dróg mi­gracji gatunków,
f) działania na rzecz czynnej ochrony oraz reintrodukcji rzad­kich i zagrożonych gatunków roślin, zwierząt i grzybów.
§3
1. Na terenie Obszaru zakazuje się:
1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospo­darką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;
2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 póz. 902 i Nr 170 poz.1217);
3) likwidowania i niszczenia zad rzewień śródpolnych, przydroż­nych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochro­ny przeciwpowodziowej lub zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;
4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w ty m kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów;
5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpie­czeniem przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym. lub utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub re­montem urządzeń wodnych;
6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą in­nym celom niż ochrona przyrody lub zrównoważone wy­korzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;
7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-btotnych;
8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wod­nych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów słu­żących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej.
2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środo­wisko, dla których przeprowadzona procedura oceny od­działywania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyrodę Obszaru.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, nie dotyczy obszarów, na których dopuszczono wydobywanie do celów gospodar­czych skał, objętych koncesjami wydanymi na podstawie usta­wy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228 póz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133 póz. 934 i Nr 170 póz. 1217) lub ustaleniami miejscowych planów za­gospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, obowiązują­cych w dniu wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia.
4. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, nie dotyczy wykony­wania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych l z realizacją dopuszczalnych w Obszarze robót budowlanych.
5. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 8 nie dotyczy:
1) budowania nowych obiektów budowlanych na obszarach, co do których:
a) miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego lub studia uwarunkowań i kierunków zagospodaro­wania przestrzennego dopuszczają budowę nowych obiektów budowlanych w takim zakresie, w jakim bu­dowa została jednoznacznie dopuszczona w tych ak­tach prawnych,
b) uzgodnione zWojewodą Małopolskim w trybie usta­wy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113, póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) w związku z ustawą z dnia 27 mar­ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu prze­strzennym (Dz. U. Nr 80 póz. 717 z późn. zm.1") projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzen­nego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospo­darowania przestrzennego dopuszczają budowę no­wych obiektów budowlanych w takim zakresie, w ja­kim budowa ta została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
2) obszarów, co do których wdniu wejścia w życie niniej­szego rozporządzenia istniały decyzje o warunkach za­budowy, do czasu wykonania na ich podstawie przed­sięwzięć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązują­cej takich decyzji.
§4
Nadzór nad Obszarem sprawuje Wojewódzki Konserwator Przyrody w Krakowie.
§5
Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminach i powiatach, na terenie których położony jest Obszar.
§6
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Makopolskiego21.
Wojewoda Małopolski: M. Klima
11 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6 póz. 41 i Nr 141 póz. 1492, z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087orazz2006r.Nr45poz.319.
21 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 1 października 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego (Dz. Urz.Woj. Nowosądec­kiego Nr 43, póz. 147), które na podstawie art. 157 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 póz. 880 oraz z 2005 r. Nr 113 póz. 954 i Nr 130 póz. 1087) traci mocz dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządze­nia, ztym że na podstawie art. 153 tejże ustawy obszar chro­nionego krajobrazu utworzony przed dniem wejścia w życie ustawy stał się obszarem chronionego krajobrazu w rozu­mieniu niniejszej ustawy.

Załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Nr 92/06
Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r.


Opis granic Południowomałoposkiego Obszaru Chronio­nego Krajobrazu.
Granica Południowomałopolskiego OCHK prowadzi od gra­nicy Państwa (z Republiką Słowacką) w rejonie DębiegoWierchu na północ wzdłuż granicy województwa małopolskiego do granicy Magurskiego Parku Narodowego na stoku góry Dąb, z tego miejsca aż do szczytu góry Mareszka, wzdłuż gra­nicy Parku, dalej wzdłuż granicy województwa małopolskiego do punktu wysokościowego 723,9 w paśmie Magury Wątkowskiej do zbiegu gminy Dębowiec (województwo podkarpackie) oraz Gmin Lipinki i Sękowa (województwo małopolskie), a na­stępnie północną granicą administracyjną gminy Sękowa aż do zbiegu z południową granicą administracyjną miasta Gorli­ce i dalej biegnie do drogi relacji Gorlice - Nowy Sącz, następ­nie wzdłuż tej drogi w kierunku południowo-zachodnim do miej­scowości Szymbark, aż do skrzyżowania z drogą Szymbark -Szalowa, drogą tą w ogólnym kierunku północno-zachodnim granica obszaru przebiega przez wieś Bystrą do Szalowej do połączenia z drogą Lużna-Grybów, następnie drogą Lużna-Grybów granica Południowomałopolskiego OCHK dochodzi do granicy miasta Grybów i dalej biegnie wzdłuż południowej granicy miasta do drogi Grybów-Nowy Sącz, następnie wzdłuż drogi relacji Grybów-Nowy Sącz w kierunku na zachód do gra­nicy administracyjnej miasta Nowego Sącza, po czym w kie­runku południowym wzdłuż wschodniej i południowej granicy administracyjnej miasta Nowego Sącza do przecięcia z linią kolejową relacji Nowy Sącz-Muszym, następnie wzdłuż linii kolejowej w kierunku północnym do dziatki Nr 316/4 i dalej zachodnimi granicami działek Nr 316/4, 316/2,316/1 obr. 113 do obwałowania rzeki Dunajec, następnie wzdłuż linii wyzna­czonej przez koronę wału do ulicy M. Romanowskiego w No­wym Sączu, dalej zachodnimi granicami działek Nr 46,47,54, 74, 56, 59 obr. 27 do mostu na rzece Dunajec w ciągu ulicy Legionów, stąd linią korony wału do granicy działki Nr 410 obr. 120 i dalej zachodnią granicą działek Nr 410,409,418,407, 419, 433 obr.120, następnie północną granicą działek Nr 433 i 424/14 obr. 120 do obwałowania rzeki Dunajec i dalej linią wyznaczoną przez koronę wału do ujścia potoku Ubiackiego w miejscowości Dąbrowa, w górę tego potoku do drogi Wielo-gtowy-Ubiad, kolejno wzdłuż tej drogi do skrzyżowania z drogą Kiimkówka-Jelna i wzdłuż tej drogi do wsi Jelna, tu granica skręca w kierunku wschodnim drogą Jelna-Miłkowa docho­dząc do wschodniej granicy gminy Gródek nad Dunajcem, na­stępnie biegnie wzdłuż granicy południowo-wschodniej gmi­ny Gródek nad Dunajcem do przysiółka Miościska, skąd drogą lokalną w kierunku wschodnim przez przysiółek Bukowiec do granicy gminy Gródek nad Dunajcem, następnie północną granicą gminy Gródek nad Dunajcem w kierunku północne-zachodnim do styku z granicą gminy Laskowa, dalej wzdłuż północnej granicy gminy Laskowa w kierunku zachodnim do drogi Limanowa-Żegocina, wzdłuż tej drogi do granicy ad­ministracyjnej miasta Limanowa, stąd na południowy-wschód wzdłuż granicy administracyjnej miasta do ulicy Granicznej, następnie wzdłuż ul. Granicznej do ul.Widok, ulicą Widok do ul. Słonecznej, wzdłuż ulicy Słonecznej do ul. Partyzantów, wzdłuż ul. Partyzantów do ul. Leśnej, wzdłuż ul. Leśnej do ul. Kaspro­wicza, wzdłuż ul. Kasprowicza do skrzyżowania granicy admi­nistracyjnej miasta i ul. Polnej, a następnie wzdłuż granicy administracyjnej miasta na południe do linii kolejowej Chabówka-Nowy Sącz, wzdłuż tej linii na wschód do miejscowości Chomranice, stąd drogą na północy-wschód do skrzyżowania z drogą naTęgoborze, i kolejno w kierunku południowo-wschod-nim do granicy administracyjnej gminy Chełmiec, następnie wzdłuż granicy gminy Chełmiec do granicy terenu górniczego "Klęczany", wzdłuż północnej i wschodniej granicyterenu gór­niczego do potoku Smolnik, stąd w kierunku prostopadłym do linii kolejowej Limanowa - Nowy Sącz i dalej linią kolejową w kierunku wschodnim i południowym do granicy administra­cyjnej miasta Nowego Sącza do działki Nr 23 obr 118, dalej południową granicą działki Nr 23 do wału przeciwpowodzio­wego rzeki Dunajec, następnie koroną wału w kierunku na południe do granicy administracyjnej miasta, wzdłuż grani­cy miasta w kierunku zachodnim do drogi Marcinkowice-Cheł-miec-Świniarsko i dalej tą drogą przez Świniarsko i Podegro­dzie, następnie z Podegrodzia drogami lokalnymi przez Mokrą Wieś do Stronią, stąd na północ granicą gminy Lukawica, a kolejno granicą gminy Limanowa do drogi Limanowa-Nowy Sącz, wzdłuż tej drogi w kierunku Limanowej do miejscowości Raszówki stąd na południe do granicy administracyjnej gminy Limanowa, następnie w kierunku południowo-zachodnim gra­nicą gminy do drogi Łukowica-Limanowa, wzdłuż drogi w kie­runku północno-zachodnim do granicy miasta Limanowa, na­stępnie granicą administracyjną miasta do drogi Limanowa-Lipowe-Słopnice, wzdłuż tej drogi do mostu na potoku Słopni-czanka, dalej biegiem potoku w kierunku północno-zachodnim do drogi Limanowa-Mszana Dolna, następnie wzdłuż tej drogi do przysiółka Masłonie, skąd drogą lokalną w kierunku pół­nocno-zachodnim przez przysiółek Gruszowiec do linii kolejo­wej Limanowa - Mszana Dolna, następnie linią kolejową w kierunku zachodnim do potoku w przysiółku Fornale, dalej biegiem potoku w kierunku północno-zachodnim do drogi lo­kalnej przez przysiółek Górcony, następnie potokiem w kie­runku północnym do potoku Kasinczanka, skąd wzdłuż potoku w kierunku zachodnim do mostu na drodze Węgiówka-Kasinka Mała, dalej drogą w kierunku Kasinki Małej do mostu w przy­siółku Ciężę wieś Kasinka Mała, skąd wzdłuż potoku Kasin­czanka w kierunku południowo-zachodnim do mostu w przy­siółku Muchy, następnie drogąWęglówka-Kasinka Mała w kie­runku Kasinki Małej do drogi Mszana Dolna-Lubień, dalej tą drogą w kierunku północno-zachodnim do granicy gminy Lu-bień, a następnie granicą gminy w kierunku północno-wschod-nim i dalej wzdłuż północnej granicy Gminy Lubień, północnej granicy gminy Jordanów i gminy Bystra Sidzina do granicy Babiogórskiego Parku Narodowego w Krowiarkach, dalej wzdłuż granicy Parku w kierunku południowo-wschodnim do granicy państwa, granicą państwa w kierunku południo­wo-wschodnim do styku z granicąTatrzańskiego Parku Naro­dowego na Polanie Molkówka, dalej północną granicą Parku do granicy administracyjnej miasta Zakopane, następnie pół­nocną granicą miasta do granicy Tatrzańskiego Parku Narodo­wego, dalej północną granicą Parku do granicy państwa na potoku Biała Woda, dalej granicą państwa z wyłączeniem obszaru Pienińskiego Parku Narodowego, granicą państwa do­chodzi do granic Popradzkiego Parku Krajobrazowego, granicą tego Parku do granicy państwa na przełęczy Tylickiej, dalej na wschód granicą państwa do punktu początkowego w rejonie DębiegoWierchu.
Z Południowomałopolskiego OCHK wyłącza się miasto Nowy Targ w następujących granicach: od przecięcia wschod­niej granicy administracyjnej miasta z rzeką Dunajec, granicą miasta w kierunku północnym, następnie północną i zachod­nią granicą miasta do punktu wysokościowego 617,4, a na­stępnie w kierunku wschodnim drogą do linii kolejowej Nowy Targ - Zakopane i dalej w kierunku wschodnim do rzeki Biały Dunajec, następnie wzdłuż rzeki w kierunku północnym do północnego narożnika otuliny rezerwatu przyrody "Bór na Czer-wonem", następnie granicą otuliny rezerwatu w kierunku południowo-wschodnim, a następnie południowym do potudnio-wo-wschodniego narożnika granicy otuliny rezerwatu, skąd w kierunku wschodnim do drogi Gronków - Nowy Targ, następ­nie tą drogą w kierunku północno-zachodnim do granicy admi­nistracyjnej miasta, stąd wschodnią granicą miasta w kierun­ku północnym do punktu początkowego.
Z Połudnowomakopolskiego OCHK wyłącza się miasta:
Mszam Dolna, Rabka i Jordanów w następujących granicach:
od punktu zbiegu granic gmin Jordanów, Raba Wyżną i Lubień wzdłuż granicy gminy Lubień w kierunku południowo-wschod-nim do przecięcia tej granicy z drogą Skomielna Biała - Msza­na Dolna w południowej części gminy i wzdkuż tej drogi w kierunku wschodnim i północno-wschodnim do granicy ad­ministracyjnej miasta Mszana Dolna, kolejno wzdłuż południo­wej i zachodniej granicy miasta do potoku Mszanka, następnie tym potokiem do przysiółka Obłoży, skąd biegiem potoku w kierunku północnowschodnim do drogi lokalnej w przysiół­ku Podleśniaki, tą drogą do przysiółka Podlesie i dalej drogą lokalną w kierunku południowym do linii kolejowej Mszana Dolna-Limanowa, następnie wzdłuż linii kolejowej do przysiół­ka Birowce wieś KasinaWielka, skąd południową i wschodnią granicą miasta Mszana Dolna do drogi Mszana Dolna-Lubo-mierz i tą drogą do przysiółka Marki, następnie w kierunku południowo-zachodnim południową granicą drogi gminnej przez przysiółek Kurki do wsi Konina, następnie rzeką Konina w kierunku zachodnim do rzeki Porębianka -wewsi Niedźwiedź, następnie rzeką Porębianka w kierunku południowo-zachod­nim do wsi Poręba Wielka, osiedle Porębscy, dalej biegnie po­łudniową granicą drogi gminnej przez przysiółki Nawary i Ba­rany we wsi Olszówka, do Rabki, osiedle Krążlówka, stąd połu­dniową, a następnie wschodnią granicą drogi gminnej przez osiedle Filasówka na szczyt góry Tata rów do południowej gra­nicy administracyjnej" miasta Rabka, następnie tą granicą do granicy administracyjnej wsi Chabówka, wzdłuż tej granicy w kierunku południowo-zachodnim do granicy gminy RabaWy-żna, północną granicą tej gminy do rzeki Raby, dalej rzeką w kierunku potudniowo-zachodnim do mostu na drodze Raba Wyżna-Harkabuz, stąd drogą lokalną do drogi Zabornia-Chyż-ne i dalej tą drogą w kierunku zachodnim do granicy admini­stracyjnej gminy Jabkonka, następnie wzdłuż wschodniej gra­nicy gminy Jabłonka, dalej południową i wschodnią granicą gminy Bystra Sidzina do granicy administracyjnej gminy Jor­danów, a dalej wzdłuż południowej, zachodniej i północnej gra­nicy miasta Jordanów do drogi Jordanów -Tokarnia, następ­nie wzdłuż tej drogi w kierunku północno-wschodnim do wsi Łętownia - Zagrody, skąd drogą gminną w kierunku wschod­nim przez przysiółek Bilowo do granicy gminy Lubień, następ­nie granicą administracyjną w kierunku południowo-zachod­nim do punktu początkowego.
Wojewoda Małopolski: M. KlimaUzasadnienie
do Rozporządzenia Nr 92/06 Wojewody Małopolskiego z dnia 24 listopada 2006 r. w sprawie Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu
Wojewoda Nowosądecki Rozporządzeniem Nr 27 z dnia l października 1997 r. w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego utworzył obszar chronionego krajobrazu województwa nowosądeckiego. W skład Obszaru włączono ł 4 jednostek fizjograficznych, nie precyzując przebiegu jego granic i określając powierzchnię Obszaru w sposób orientacyjny. Nie wskazano również gmin, które weszły w skład Obszaru.
W związku z dokonaną zmianą podziału administracyjnego kraju, Wojewoda Małopolski wydał obwieszczenie ( Dz. Urz. Województwa Małopolskiego Nr 11 z dnia 30 marca 1999 r., póz. 77), w którym ogłosił wykaz aktów prawa miejscowego wydanych przez Wojewodów: Krakowskiego, Bielskiego, Katowickiego, Kieleckiego, Krośnieńskiego, Nowosądeckiego i Tarnowskiego, obowiązujących na odpowiednich częściach obszaru Województwa Małopolskiego. W części VI ust. 27 załącznika do Obwieszczenia umieścił wyżej wymienione rozporządzenie Wojewody Nowosądeckiego.
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nałożyła obowiązek dostosowania wprowadzonej formy ochrony do wymogów obowiązującego prawa. Koniecznym stało się uszczegółowienie przebiegu granic Obszaru, a także dostosowanie obowiązujących na jego terenie zakazów do katalogu zakazów określonych w ustawie.
Obszarowi Chronionego Krajobrazu Województwa Nowosądeckiego nadano nową nazwę:
„Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu". Zmiana nazwy podyktowana została koniecznością dostosowania nazwy Obszaru do aktualnego podziału administracyjnego kraju.
Zgodnie z wymogami art. 23 ust. 4 wymienionej ustawy określone zostały ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów.
Przyjęto również listę właściwych, ze względu na specyfikę tego obszaru zakazów, wybranych spośród zakazów określonych w art. 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. W stosunku do niektórych zakazów (niżej wymienionych) w uzasadnionych przypadkach wprowadzono odstępstwa. I tak:
Zakaz określony w art. 24 ust. l pkt 2 ustawy został złagodzony poprzez wprowadzenie wyjątku, iż nie dotyczy on „realizacji przedsięwziąć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona procedura oceny oddziaływania na środowisko wykazała brak niekorzystnego wpływu na przyroda Obszaru". Treść zastosowanego wyjątku wzorowana jest na odstępstwie od zakazu obowiązującego na obszarze parków krajobrazowych. Wprowadzenie powyższego wyjątku jest w pełni uzasadnione, ze względu na fakt objęcia ochroną prawną obszaru o znacznej powierzchni, a ponadto na potrzebę uwzględnienia konieczności realizacji szeregu przedsięwzięć umożliwiających rozwój gospodarczy tego terenu, przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. W procesie opiniowania przez gminy projektu niniejszego rozporządzenia sygnalizowane były obawy o zbyt rygorystyczne wprowadzenie zakazu wynikającego z zapisu art. 24 ust. l pkt 2 ustawy, stąd uznano, iż złagodzenie zakazu nie stoi w sprzeczności z ideą ochrony kraj obrazu, a jednocześnie zakaz w tym brzmieniu nie będzie stwarzał bariery rozwoju.
Wprowadzony niniejszym rozporządzeniem zakaz: „lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 25 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej" został złagodzony w stosunku do brzmienia przewidzianego ustawą. Analizując istniejącą sytuację w terenie, stwierdzono że w wielu miejscowościach położonych na Obszarze istniejąca zabudowa skupiona jest na terenach przyrzecznych w strefie mniejszej niż 100 m od linii brzegu rzek. Stąd pierwotny projekt rozporządzenia przewidywał wprowadzenie zakazu lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 50 m od linii brzegów rzek. W związku ze zgłoszonymi przez znaczną część gmin położonych na terenie Obszaru zastrzeżeniami dotyczącymi zakazu budowy w odległości 50 m od rzek, po analizie zgłoszonych uwag i wniosków, uznano iż rozwiązaniem kompromisowym będzie wprowadzenie zakazu zabudowy w odległości 25 m od linii brzegów rzek i zbiorników wodnych. Rozwiązanie to było przedmiotem szczegółowej oceny Wojewódzkiej Rady Ochrony Przyrody w Krakowie i uzyskało jej ostateczną akceptację.
Ponadto wprowadzony rozporządzeniem zakaz w jego ustawowym brzmieniu, kolidowałby z zapisami obowiązujących planów miejscowych gmin dopuszczających na tym terenie zabudowę. W związku z powyższym za uzasadnione przyjęto wprowadzenie rozszerzonego katalogu wyjątków od przedmiotowego zakazu wynikających z następujących dokumentów planistycznych:
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, w takim zakresie, w jakim budowa nowych obiektów została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
uzgodnionych z Wojewodą Małopolskim projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, w takim zakresie, w jakim budowa nowych obiektów została jednoznacznie dopuszczona w tych aktach prawnych;
istniejących - w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - decyzji o warunkach zabudowy, do czasu realizacji na ich podstawie przedsięwziąć inwestycyjnych lub utraty mocy obowiązującej takich decyzji.
Wyjątek od zakazu „wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu, oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów" zawarty w § 3 ust.3 rozporządzenia został określony poprzez zapis: „Zakaz, o którym mowa w ust. l pkt. 4 nie dotyczy obszarów, na których dopuszczono wydobywanie do celów gospodarczych skał, objętych koncesjami wydanymi na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze lub ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego obowiązujących w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia". Powyższe odstępstwo pozwoliło na uniknięcie sprzeczności między ustaleniami obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin oraz studiów, jak i istniejącymi koncesjami wydanymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia.
Za celowe uznano również uszczegółowienie zakazu dotyczącego „wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźba terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym lub przeciw-osuwiskowym lub budową odbudową utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych", poprzez wprowadzenie w § 3 ust. 4 zapisu, iż zakaz nie dotyczy wykonywania koniecznych prac ziemnych bezpośrednio związanych z realizacją dopuszczalnych w Obszarze robót budowlanych.
W związku z koniecznością uszczegółowienia granic obszaru chronionego krajobrazu i wyłączenia z jego granic terenów trwale zainwestowanych, na których nastąpiła utrata walorów krajobrazowych, wyłączone zostały z Obszaru tereny miejskie, co spowodowało zmniejszenie powierzchni Południowomałopolskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.
Projekt rozporządzenia został przekazany do wszystkich gmin położonych na terenie Obszaru. Po analizie przedstawionych przez rady gminy opinii i uwzględnieniu uzasadnionych uwag i propozycji przyjęto ostateczną treść rozporządzenia.
Następnie projekt rozporządzenia został oceniony przez Wojewódzką Radę Ochrony Przyrody, która w dniu 5 października 2006 r. pozytywnie zaopiniowała projekt w ostatecznym kształcie.


ciekawe czy ten "nowy" OChK rzeczywiscie bedzie chronil chociaz KRAJOBRAZ :/

PMOChK.JPG
Plik ściągnięto 4634 raz(y) 67,12 KB

_________________
Łukasz Kajtoch
PRZYRODA ZIEM WIELICKO-LIMANOWSKICH
 
 
 
for 
teriolog
Zgórmysyn

Posty: 4280
Skąd: Góry
Wysłany: 2007-01-22, 11:36   

w koncu ukazalo sie to rozporzadzenie Logan
_________________
W górach jest wszystko co kocham...

Nie lubię tzw. zrównoważonego rozwoju!!!!
 
 
 
Rysiek 

Posty: 276
Skąd: Stolica (MŁP)
Wysłany: 2007-01-23, 16:04   

A czy przypadkiem całe "stare" nowosądeckie nie wchodziło w skład jakiegoś OChK???

Czy przypadkiem ten nowy obszar nie uszczupla starego?
_________________
"Możesz spytać wody w rzece..."

JKK
 
 
 
for 
teriolog
Zgórmysyn

Posty: 4280
Skąd: Góry
Wysłany: 2007-01-30, 11:18   

nie uszczupla :>
_________________
W górach jest wszystko co kocham...

Nie lubię tzw. zrównoważonego rozwoju!!!!
 
 
 
Rysiek 

Posty: 276
Skąd: Stolica (MŁP)
Wysłany: 2007-02-01, 16:15   

No nie wiem. Spójrz na okolice Gorlic, czy Nowego Sącza. Chyba urąbano troszkę na północy, przy większych miastach. Zresztą takie było założenie, z tego co kiedyś słyszałem.

Już wiem, stary nazywał się OChK Województwa Nowosądeckiego.

A jeszcze w jednym miejscu jest uszczuplony. Na samym wschodzie - ale to słusznie, bo wyjęto tereny Magurskiego PN.
_________________
"Możesz spytać wody w rzece..."

JKK
 
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Odpowiedz do tematu
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Możesz załączać pliki na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  I N F O R M A C J A
Forum Przyroda wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas korzystania z naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki

© PRZYRODA.org | Noclegi Świerże Górne, Kozienice, Chinów - wysoki standard, niskie ceny!

phpBB by przemo   - manga
POLECAMY
hwww.lto.org.pl

www.kuling.org.pl

www.kp.org.pl

www.nietoperze.plREKLAMA
.