PRZYRODA Strona Główna PRZYRODA
Forum dyskusyjne PRZYRODA to doskonale miejsce do wymiany informacji, poszerzania wiedzy, rozwiazywania problemow i wszystkiego co tylko zwiazane z przyroda i jej ochrona.

FAQFAQ  SzukajSzukaj  UżytkownicyUżytkownicy  GrupyGrupy
RejestracjaRejestracja  ZalogujZaloguj

Poprzedni temat «» Następny temat
Regulamin zagadek
Autor Wiadomość
kessy 
Sokola Pani :>


Posty: 8915
Skąd: Toruń
Wysłany: 2004-03-13, 12:59   Regulamin zagadek

REGULAMIN

Rozdział 1
Zasady ogólne


Art. 1 Regulamin niniejszy określa sposób umieszczania i rozwiązywania zagadek, przydzielania punktów i prowadzenia punktacji, jak również rozstrzygania powstałych na tym tle sporów.
Art. 2 W rozwiązywaniu zagadki może wziąć udział każdy użytkownik. Także każdy użytkownik może umieścić zagadkę.
Art. 3 Ilekroć w regulaminie jest mowa o rozwiązywaniu zagadki, albo o użytkowniku biorącym udział w jej rozwiązywaniu, należy przez to rozumieć również odpowiednio umieszczenie zagadki i użytkownika umieszczającego zagadkę.
Art. 4 Wzięcie udziału w rozwiązywaniu zagadki jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

Rozdział 2
Umieszczanie zagadek


Art. 5 W jednym temacie umieszczona może być tylko jedna zagadka.
Art. 6 Nazwa tematu powinna być zredagowana w taki sposób, aby dał się on z łatwością odróżnić od innych tematów.
Art. 7 Użytkownik, który umieszcza zagadkę powinien podać, czy gatunek, którego ona dotyczy, przynajmniej raz w sposób naturalny pojawił się w Polsce. Użytkownik ten powinien podać również dokładny czas zakończenia zgadywania.
Art. 7 a) Jeśli zadający zagadkę zamierza podać podpowiedź musi o tym uprzedzić w treści swojego posta rozpoczynającego zagadkę. Podpowiedź podana bez uprzedzenia automatycznie unieważnia zagadkę.
Art. 8 Zagadka jest zdjęciem lub rysunkiem.
Art. 9 Jeden użytkownik może mieć aktywne jednoczenie nie więcej niż trzy zagadki.
Art. 10 Jeżeli zdjęcie lub rysunek przedstawia kilka organizmów różnych gatunków, użytkownik umieszczający zagadkę powinien określić ile i które organizmu podlegają odgadywaniu.
Art. 11 Wszystkie prezentowane zdjęcia, rysunki lub inne załączone pliki na forum przyroda podlegają prawom autorskim. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody osoby uprawnionej z tytułu praw autorskich jest kategorycznie zabronione. Każdy użytkownik forum jest osobiście odpowiedzialny za wszystkie publikowane przez siebie materiały na forum przyroda, włącznie z odpowiedzialnością za łamanie praw autorskich w przypadku publikowania materiałów takim prawem objętych.
Art. 12 forum "PRZYRODA" nie bierze żadnej odpowiedzialności za łamanie przez użytkowników forum praw autorskich osób trzecich.

Rozdział 3
Zagadki powtarzające się


Art. 13 To samo zdjęcie lub rysunek może zostać umieszczone jako zagadka tylko jeden raz.
Art. 14 Każdy Użytkownik który zauważy, że zagadka powtórzyła się powinien poinformować o tym pozostałych zgadujących poprzez umieszczenie w danym temacie linku który uprawdopodobni jego twierdzenie.
Art. 15 Po zweryfikowaniu okoliczności określonych w Art. 14, zagadka powtarzająca się zostaje zamknięta. Nie przydziela się za nią punktów.

Rozdział 4
Rozwiązywanie zagadek


Art. 16 Czas rozwiązywania zagadki wynosi co najmniej 48 godzin licząc od czasu jej umieszczenia. Do czasu rozwiązywania nie są wliczane soboty, niedziele i święta.
Art. 17 Po upływie czasu określonego w Art. 16, użytkownik zadający zagadkę powinien zakończyć ją w ciągu 14 dni od wystawienia, bez uprzedniego o tym informowania.
Art. 17 a) Po przekroczeniu tego terminu o 10 dni czyli minięciu 24 dni od daty rozpoczęcia zagadki, zagadka jest anulowana i zamykana przez moderatora.
Art. 18 Zagadka zakończona przed czasem jest nieważna. Nie przyznaje się za nią punktów.
Art. 19 Jeden użytkownik może odpowiadać tylko raz w jednej zagadce. Pierwszy post w temacie, bez względu na jego treść jest uważany za odpowiedź.
Art. 20 Odpowiedź udzielania jest w postaci wiadomości ukrytej. W tej samej postaci publikowane są wszystkie informacje, mogące osobom, które nie brały jeszcze udziału w zgadywaniu, ułatwić udzielenie poprawnej odpowiedzi.
Odpowiedzi ukrywa się w sposób zaprezentowany poniżej:
Kod:
[hide]treść odpowiedzi[/hide]

Art. 20 a) Wszystkie wypowiedzi w zagadkach niezależnie od ich treści muszą być ukryte.
Art. 21 Istnieje możliwość wyjątkowego skrócenia czasu trwania zagadki. W tym przypadku zadający powinien zwrócić się do aktualnie przebywającego na forum moderatora z prośbą o umieszczenie, W PIERWSZYM poście zagadki, stosownych informacji.
Art. 22 Odpowiedzią jest polska i łacińska nazwa gatunkowa organizmu, który jest przedmiotem zagadki, chyba że użytkownik umieszczający zagadkę zastrzeże, że w skład poprawnej odpowiedzi wchodzą jeszcze inne informacje. Użytkownik ten może również ograniczyć poprawną odpowiedź jedynie do nazwy łacińskiej.
Art. 23 Użytkownik, który udziela odpowiedzi może również zamieścić opis zdjęcia wraz z wykazem cech, które skłoniły go do takiej odpowiedzi. Za dodatkowy opis nie przyznaje się punktów.
Art. 24 Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie użytkownik, który umieścił zagadkę, zobowiązany jest do podania informacji składających się na poprawną odpowiedź.
Art. 25 Odpowiedź udzielona po upływie czasu jest nieważna.
Art. 26 Po zakończeniu rozwiązywania zagadki temat jest zamykany przez moderatora.

Rozdział 5
Wstrzymanie się od odpowiedzi

Art. 27 Użytkownik umieszczający zagadkę powinien przy jej umieszczaniu brać pod uwagę okoliczność, czy zdjęcie lub rysunek uwidacznia chociażby minimalną ilość cech umożliwiających jej rozwiązanie.
Art. 28 Każdy użytkownik rozwiązujący zagadkę, w przypadku jeśli uważa, że zagadka ta jest niemożliwa do rozwiązania ze względu na brak chociażby minimalnej ilości umożliwiających to cech obiektu będącego jej przedmiotem, może wstrzymać się od jej rozwiązania udzielając odpowiedzi "BOJKOT". Odpowiedzi tej udziela się w sposób opisany w Art. 20.
Art. 29 Użytkownik, który odpowiedział w zagadce traci możliwość wstrzymania się, o którym mowa w Art. 28
Art. 30 Zagadka zostaje unieważniona jeśli 35% procent odpowiedzi to "bojkot". (ponad 1/3)
Art. 30 a) Do kategorii "odpowiedź" wlicza się tylko typowanie lub bojkot. Wszystko co nie jest jednym lub drugim albo usiłuje być jednym i drugim jednocześnie uznaje się za nieważne w punktacji i liczeniu.
Art. 31 Zagadka uznana za nieważną w wyniku zaistnienia sytuacji przewidzianej w Art. 30 zostaje zamknięta. Nie przyznaje się za nią punktów.
Art. 32 Jeżeli liczba użytkowników wstrzymujących się od rozwiązania zagadki nie będzie wystarczająca, zagadka jest ważna. Użytkownicy, którzy wstrzymali się od odpowiedzi nie mają prawa do drugiej odpowiedzi.

Rozdział 6
Przyznawanie punktów i prowadzenie punktacji


Art. 33 Każdy użytkownik, który udzielił poprawnej odpowiedzi otrzymuje jeden punkt.
Art. 34 W przypadku kiedy zagadka obejmowała kilka organizmów różnych gatunków, podlegających odgadywaniu na podstawie Art. 10, jeden punkt otrzymuje się za prawidłowe oznaczenie każdego z nich.
Art. 35 Użytkownik umieszczający zagadkę może przy jej umieszczeniu zaznaczyć, że za poprawne oznaczenie jedynie rodzaju organizmu odgadywanego użytkownik rozwiązujący otrzymuje 0,5 punktu.
Art. 36 Użytkownik rozwiązujący, który oznaczył błędnie organizm co do gatunku nie otrzymuje punktów nawet wtedy, kiedy podana przez niego nazwa rodzajowa jest prawidłowa.
Art. 37 Użytkownik umieszczający zagadkę jest zobowiązany niezwłocznie po jej zakończeniu podać listę osób, które otrzymały punkty za jej prawidłowe rozwiązanie.
Art. 38 Lista określona w art. 37 podlega weryfikacji użytkownika wyznaczonego do prowadzenia punktacji zwanego dalej Użytkownikiem Liczącym. Użytkownik liczący ma prawo do zmiany listy w przypadku, kiedy została ona sporządzona nieprawidłowo.
Art. 39 Użytkownik liczący monitoruje przestrzeganie regulaminu w zakresie przyznawania punktów i prowadzenia punktacji.
Art. 40 Użytkownik liczący prowadzi zbiorczą punktacje. Punktacja publikowana jest w osobnym temacie o nazwie ranking. Punktacja podlega ciągłej aktualizacji.
Art. 41 Użytkownik liczący powoływany jest przez moderatora forum i może być w każdym przypadku przez niego odwołany.

Rozdział 7
Zagadki dźwiękowe


Art. 42 Przedmiotem zagadek dźwiękowych jest plik dźwiękowy zawierający głos wydawany przez organizm określonego gatunku.
Art. 43 Do umieszczania zagadek dźwiękowych przepisy Rozdziału 2 z wyjątkiem Art. 8 stosuje się odpowiednio.
Art. 44 Do rozwiązywania zagadek dźwiękowych przepisy Rozdziału 4 stosuje się odpowiednio.
Art. 45 Do powtarzających się zagadek dźwiękowych przepisy Rozdziału 3 stosuje się odpowiednio.
Art. 46 Do przyznawania punktów i prowadzenia punktacji zagadek dźwiękowych przepisy Rozdziału 6 stosuje się odpowiednio.
Art. 47 Punktacja zagadek dźwiękowych nie sumuje się z punktacją awizagadek.
Art. 48 Do zagadek dźwiękowych przepisów Rozdziału 5 nie stosuje się.

Rozdział 8
Rozstrzyganie protestów

Art. 49 Każdy użytkownik rozwiązujący zagadkę ma prawo do wniesienia protestu na nieprawidłowości zaistniałe przy umieszczeniu i rozwiązywaniu zagadki, jak również przy przydzielaniu punktów i prowadzeniu punktacji. Termin do wniesienia protestu wynosi 2 dni od daty zakończenia zagadki, a w przypadku protestu na prowadzenie punktacji od daty postu z aktualizacją punktacji, którego protest dotyczy.
Art. 50 Protest rozstrzygany jest przez komisję do spraw protestów zwaną dalej Komisją w ciągu 2 dni.
Art. 51 Komisję wybierają spośród siebie użytkownicy Forum Przyroda. Komisja wybierana jest w przypadku zaistnienia sporu. Komisja liczy 3 osoby. Przy wyborze członków Komisji Użytkownicy biorą pod uwagę w szczególności ich wiedzę w temacie sporu.
Art. 52 Po rozstrzygnięciu sporu Komisja ulega automatycznemu rozwiązaniu.
Art. 53 Komisja podejmuje rozstrzygnięcie w przedmiocie protestu zwykła większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków.
Art. 54 Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
Art. 55 Wszyscy użytkownicy monitorują przestrzeganie regulaminu forum Zagadki.

Rozdział 9
Przepisy końcowe


Art. 56 Za nieprzestrzeganie regulaminu zagadek użytkownik może zostać pozbawiony możliwości zadawania zagadek lub brania w nich udziału w ogóle przez miesiąc od daty poinformowania o tym przez moderatora.
Art. 57 Osobę użytkownika liczącego określa załącznik do regulaminu.
Art. 58 Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu mogą być wprowadzone tylko za zgodą jego twórcy.

edit: krotom
26 VII '11
Dodano pkt. 21
 
 
Wyświetl posty z ostatnich:   
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach
Nie możesz załączać plików na tym forum
Możesz ściągać załączniki na tym forum
Dodaj temat do Ulubionych
Wersja do druku

Skocz do:  I N F O R M A C J A
Forum Przyroda wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia Ci maksymalnego komfortu podczas korzystania z naszych usług. Jeśli kontynuujesz przeglądanie naszej strony bez zmiany ustawień przeglądarki, oznacza to, że wyrażasz zgodę na użycie tych plików. Pamiętaj, że w każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki

© PRZYRODA.org | Noclegi Świerże Górne, Kozienice, Chinów - wysoki standard, niskie ceny!

phpBB by przemo  
POLECAMY
hwww.lto.org.pl

www.kuling.org.pl

www.kp.org.pl

www.nietoperze.plREKLAMA
.